PREVÁDZKOVÝ PORIADOK plateného parkoviska Hotela Zelená Lagúna ****

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

plateného parkoviska Hotela Zelená Lagúna ****

 

Prevádzkovateľom plateného parkoviska je spoločnosť

STRUO, s.r.o., 900, Kvakovce 094 02

IČO: 44 693 222,  DIČ: 2022813331, IČ pre DPH: SK 2022813331

Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 37544/P

Miesto prevádzky je Vranovská cesta 900/2, 094 02

Prevádzková doba je nepretržitá

Spôsob platenia: pokladne Hotela Zelená Lagúna **** - recepcia a reštaurácia

                         automatická pokladňa - parkomat

Cenník parkovania:   

 • parkovanie do 30 minút ........................ZDARMA
 • parkovanie 0-2 hod. ....................................1 €
 • parkovanie 2-4 hod. ....................................2 €
 • parkovanie 4-12 hod................................... 3 €
 • parkovanie 12-24 hod. ............................... 5 €
 • parkovanie ubytovaní hostia /deň .............1 €

PRI STRATE PARKOVACEJ KARTY POPLATOK 10 EUR  !!!

 

I.PODMIENKY PARKOVANIA

1.Tento prevádzkový poriadok upravuje pravidlá užívania nechráneného parkovacieho miesta zákazníkov, určené na parkovanie osobných vozidiel medzi prevádzkovateľom parkoviska a medzi držiteľom alebo užívateľom cestných motorových vozidiel.

2.Užívať nechránené parkovacie miesto môže len zákazník, ktorý akceptuje tento prevádzkový poriadok a cenník, čím sa uzatvára dohoda o poskytovaní nechráneného parkovacieho miesta. Dohoda vzniká prevzatím parkovacieho lístku zákazníkom z vjazdového terminálu. Zákazník má právo na parkovanie ním riadeného osobného motorového vozidla bez prívesu na ľubovoľnom nechránenom parkovacom mieste v prevádzkovej dobe parkoviska.

3.Systém parkovania:

 

Vjazd vozidla:

 • vodič zastaví pred rampou, ktorú otvorí stlačením tlačidla pre výdaj parkovacej karty na vjazdovom termináli, čím sa rampa otvorí
 • ·zaparkuje vozidlo na vybranom nechránenom parkovacom mieste opustí parkovací priestor, pričom parkovaciu kartu je povinný vodič zobrať so sebou.

 

Vstup k zaparkovanému vozidlu:

 • v pokladni hotela zaplatí príslušnú sumu za dobu parkovania podľa cenníka, načítanom podľa dĺžky parkovania z parkovacej karty, na základe čoho mu obsluha odblokuje parkovaciu kartu k odchodu z parkoviska
 • pri pohybe na parkovisku každá osoba má povinnosť dbať o svoju bezpečnosť

 

Výjazd vozidla:

 • vodič zastaví pred rampou a odblokovanú parkovaciu kartu vsunie do výjazdového terminálu čím sa otvorí rampa a odíde vozidlom z parkoviska
 • vodič, ktorý zabudol zaplatiť parkovné a zistí to až pri výjazdovej závore, nesmie odstaviť vozidlo na výjazde

4.Pohyb osôb na parkovisku, ktorý nesúvisí s užívaním nechráneného parkovacieho miesta NIE JE POVOLENÝ.

5.Na parkovisku je prevádzka upravená dopravným značením a zákazník je povinný dodržiavať v plnom rozsahu ustanovenia zákona č. 315/1996/Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

6.Rýchlosť jazdy na parkovisku je max. 10 km/hod.

7.Zneužitie susedného nechráneného parkovacieho miesta nesprávnym parkovaním vozidla zákazníka bude posudzované ako parkovanie na dvoch (prípadne viac) nechránených parkovacích miestach a zákazník je povinný zaplatiť náhradu za všetky obsadené nechránené parkovacie miesta podľa platného cenníka.

8.Ak vozidlo odstavené mimo vyznačených parkovacích miest tvorí prekážku cestnej alebo pešej doprave, prevádzkovateľ parkoviska ho bezodkladne dá odviesť na náklady a riziko držiteľa vozidla.

9.V prípade, že zákazník poruší tento prevádzkový poriadok podstatným spôsobom, má prevádzkovateľ právo na náklady zákazníka odtiahnuť vozidlo.

10.Za účelom zabezpečenia splatnej (finančnej) pohľadávky voči zákazníkovi vzniknutej v súvislosti s parkovaním vozidla zákazníka (cena za parkovanie, náhrada nákladov vynaložených na odtiahnutie vozidla a pod.) patrí prevádzkovateľovi zádržné právo k parkovanému vozidlu zákazníka, a to i v prípade, že vozidlo nepatrí zákazníkovi, ale tretej osobe. Prevádzkovateľ v takomto prípade oboznámi zákazníka o zadržaní vozidla a o dôvodoch zadržania, pričom je oprávnený vlastnými prostriedkami zabrániť odjazdu vozidla. Zádržné právo zanikne uspokojením zabezpečenej pohľadávky alebo poskytnutím dostatočnej zábezpeky.

11.Vozidlá, ktoré sú zaparkované na parkovisku musia byť v riadnom technickom stave a musia byť schválené k používaniu v prevádzke. Akékoľvek odstránenie evidenčných značiek vozidla, napr. za účelom nového prihlasovania vozidla, je zákazník povinný vopred nahlásiť prevádzkovateľovi. Pokiaľ možno vzhľadom k stavu, či rozsahu poškodenia vozidla dôvodne predpokladať, že sa ho chce vlastník zbaviť, bude s týmto vozidlom zaobchádzané v súlade s platnými právnymi predpismi.

12.Prevádzkovateľ parkoviska nezodpovedá za poškodenie, zničenie alebo odcudzenie vecí a vozidiel zaparkovaných na parkovisku. Zaparkované vozidlá nie sú strážené a prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za ich poškodenie, zničenie alebo stratu počas parkovania.

13.V priestoroch parkoviska je zakázané riadenie vozidiel osobami bez vodičského preukazu ako i výučba jazdy.

14.Miesta pre telesne postihnutých sa nachádzajú najbližšie ku vstupu do budovy.

15.Zákazník (vrátane všetkých osôb zdržiavajúcich sa v priestoroch parkovacieho domu) je povinný starať sa o to, aby na majetku prevádzkovateľa nevznikla škoda, pričom zodpovedá za všetky škody spôsobené ním alebo jeho vozidlom na majetku prevádzkovateľa parkovacieho domu.

 

II.POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA:

1.Pri zaparkovaní vozidla, vždy riadne uzavrieť a uzamknúť vozidlo a zabezpečiť ho proti samovoľnému uvedeniu do pohybu a parkovať iba na jednom parkovacom mieste.

2.Dodržiavať všetky výstražné nápisy, dopravné značky a tento prevádzkový poriadok.

3.Dodržiavať všetky bezpečnostné a požiarne predpisy.

4.Parkovacie miesto užívať len pre vozidlo v technicky prevádzkyschopnom stave a parkovať len na vyznačenom nechránenom parkovacom mieste.

5.Udržiavať čistotu a poriadok.

6.Starostlivo uschovať parkovaciu kartu. Zákazník nesie zodpovednosť za stratu, poškodenie a zničenie (poškodenie čitateľnosti) parkovacej karty .V prípade straty parkovacej karty bude vozidlo vydané z parkoviska len na základe predloženia technického preukazu a občianskeho preukazu užívateľa vozidla. V takomto prípade bude účtovaný za stratu parkovacej karty poplatok 50 €.

7.V prípade zistenia poruchy vjazdového alebo výjazdového terminálu túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť prevádzkovateľovi parkoviska. Platbu za parkovné vykonať vždy pred nastúpením do vozidla.

 

III.NA POSKYTNUTOM PARKOVACOM MIESTE V ZAPARKOVANOM VOZIDLE JE ZAKÁZANÉ:

 • · Nechávať v zaparkovanom uzamknutom vozidle deti a živé zvieratá.
 • · Nechávať v zaparkovaných vozidlách cenné veci na viditeľných miestach.
 • · Fajčenie a používanie otvoreného ohňa, taktiež zákaz manipulácie s horľavými látkami.
 • · Odkladanie a skladovanie predmetov všetkého druhu, obzvlášť predmetov z horľavých materiálov.
 • · Čerpanie PH do nádrží vozidiel, prevádzanie opráv, vymieňanie oleja, nabíjanie akumulátorov a vypúšťanie chladiacich kvapalín alebo umývanie vozidiel.
 • · Ponechanie motora v chode po dlhšiu dobu, skúšanie motora.
 • · Parkovanie vozidiel s netesniacou nádržou alebo iným poškodením

ohrozujúcim prevádzku parkoviska, rovnako ako celkové parkovanie vozidiel, ktoré nie sú v riadnom technickom stave a vozidiel nesplňujúcich technické predpisy.

 • · Umývať vozidlá alebo ich opravovať s výnimkou odstavenia poruchy za účelom uvedenia vozidla do prevádzky.
 • · Parkovanie vozidiel v jazdných pruhoch pred výjazdmi z parkoviska, vzhľadom k možnému narušeniu plynulosti prevádzky.
 • · Pohyb osôb na kolieskových korčuliach, skateboardoch a bicykloch.
 • · Parkovanie motorových vozidiel s nasadenými snehovými reťazami na kolesách, poprípade s pneumatikami s hrotmi.
 • · Používanie zvukových znamení.

 

IV.ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE:

1.Prevádzkový poriadok parkoviska sú povinní dodržiavať všetci užívatelia parkovacích miest na parkovisku spoločnosti STRUO,s.r.o.

2.Prevádzkový poriadok parkoviska nadobúda účinnosť dňom 01.07.2019.

3.Prevádzkový poriadok parkovacieho domu sa bude nachádzať na webovej stránke hotela Zelená Lagúna **** - www.zelenalaguna.sk

 

Ceny sú uvedené s DPH 20%

 

 

 

V Kvakovciach 1.5.2022