Ubytovanie

Pohodlie je v Hoteli Zelená Lagúna na prvom mieste. Funkčné a esteticky riešené apartmány sú zariadené tak, aby ste sa cítili ako doma. Okrem komfortných hotelových apartmánov sú pre vás k dispozícii aj apartmánové domčeky s krbom.
Ubytovacia kapacita hotela je 74 pevných lôžok.

karty3

Platba s American Express

Pobytové balíčky 2024
Využite zvýhodnené ceny pre rok 2024 a načerpajte novú energiu v nádhernom prostredí nášho hotela.
Odporúčame
Rekreačné poukazy
Od 1.1.2019 máte možnosť využiť príspevok na rekreáciu od zamestnávateľa až 275 Eur.
Odporúčame

Izba Štandard

Štýlové a moderne zariadené izby s výhľadom na les.

Izba LUX

Nádherné a moderne zariadené izby s panoramatickým výhľadom na vodnú hladinu Veľkej Domaše.

Izba Superior

Estetický zážitok z ubytovania v sebe kombinuje štýlové zariadenie s kvalitnými materiálmi, pomocou ktorých dosahujú izby o triedu vyššiu úroveň.

Apartmán LUX

Dokonalý oddych pri krbe s výhľadom na vodnú hladinu. Pohľad z priestorovo veľkorysej terasy na pokojnú hladinu Veľkej Domaše Vás naplní harmóniou.

Apartmán Family

Apartmán s vlastnou záhradkou a kuchynským kútom, vhodný pre rodiny s malými deťmi.

Prezidentský apartmán

Luxusné veľkorysé priestory s dvoma spálňami, vlastným barovým pultom a súkromným výťahom do apartmánu.

Apartmánový domček

Malý domov, ktorý svojim obyvateľom poskytuje dokonalé súkromie. Atmosféru pohody domčeka s 2 spálňami v podkroví dotvára krb a priestranná terasa.

Ubytovací poriadok hotela Zelená Lagúna ****1. V hoteli Zelená Lagúna **** môže byť ubytovaný hosť, ktorý má objednané a ubytovateľom potvrdené služby a je k ubytovaniu riadne prihlásený. Za týmto účelom je hosť povinný predložiť pracovníkovi recepcie hotela pri príchode svoj občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti.

2. Každý zahraničný hosť, ktorý nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, je povinný vyplniť a podpísať registračný formulár o hlásení pobytu, ktorý vystaví pracovník recepcie na základe predloženého dokladu totožnosti. Všetky údaje v hlásení musia byť uvedené pravdivo a úplne.

3. Vo výnimočných prípadoch môže hotel hosťovi ponúknuť ubytovanie v inej ubytovacej jednotke ako bolo dohodnuté, pokiaľ sa zásadne nelíši od potvrdenej objednávky.

4. Ubytovanie hosťa je možné od 14:00 hod., vo výnimočných prípadoch aj skôr, pokiaľ to bolo vopred dohodnuté, alebo to umožňuje aktuálna situácia pri príchode hosťa na pobyt. Hosť, ktorý sa ubytuje pred 6:00 hod. ráno, je povinný uhradiť cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc.

5. Pri nasťahovaní sa do izby je hosť povinný akékoľvek nedostatky, nezrovnalosti, alebo výhrady ihneď po ich zistení nahlásiť na recepcií hotela. Rovnako je povinný postupovať v prípade, ak zistí akékoľvek poškodenie izby alebo jej inventáru. Za škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia zodpovedá hosť podľa platných predpisov. Hosť ako zodpovedný zástupca zodpovedá aj za škody spôsobené neplnoletými osobami, za ktoré je zodpovedný. Hosť je povinný uhradiť náhradu vzniknutej škody najneskôr v deň skončenia pobytu v hoteli, pri vyúčtovaní ubytovania a služieb. Ak hotel zistí poškodenie alebo odcudzenie inventáru po odchode hosťa, je hotel oprávnený doúčtovať tieto pohľadávky po oznámení hosťovi, vystavením a zaslaním účtu na adresu hosťa.

6. Hosť je povinný odhlásiť sa z pobytu a uvoľniť izbu najneskôr do 10:00 hod, ak čas odchodu nebol dohodnutý inak. V prípade oneskoreného uvoľnenia izby je hotel oprávnený účtovať poplatok vo výške 30 €; ak dôjde k uvoľneniu izby po 17:00 hod. hotel môže účtovať 100% z cenníkovej ceny bez toho, aby klientovi vznikli zmluvné nároky na služby hotela spojené s ubytovaním.

7. V čase od 22:00 hod. do 6:00 hod. sú ubytovaní hostia povinní dodržiavať nočný pokoj. Spoločenské akcie sú povolené aj po 22:00 hod so súhlasom zodpovedného pracovníka, ale len v priestoroch na to určených.

8. Ak hosť požiada o predĺženie ubytovania, môže mu hotel ponúknuť aj inú izbu ako tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.

9. Hosť platí účet za objednané ubytovanie a služby spojené s ubytovaním v súlade s platným cenníkom pri ukončení pobytu, resp. ak bolo dohodnuté inak. Po skončení pobytu sa vykoná vyúčtovanie objednaných a poskytnutých služieb.

10. Hotel si vyhradzuje právo požadovať od klienta pri rezervácii zálohovú platbu vo výške 50% – 100% z ceny ubytovania. Rezervácia sa stáva záväznou pre hotel až po obdržaní úhrady zálohovej platby.

11. Hotel je oprávnený účtovať nasledovné storno poplatky v prípade, že klient zruší svoju rezerváciu pobytu písomne, elektronicky alebo faxom v nasledovných lehotách:
a) odo dňa potvrdenia objednávky do 6 dní pred nástupom klienta: bez účtovania storno poplatku
b) 5 dní pred nástupom klienta na pobyt: 50% z ceny objednaných a potvrdených služieb
c) 2 a menej dní pred nástupom klienta na pobyt: 100% z ceny objednaných a potvrdených služieb

12. V prípade nenahlásenia respektíve nepravdivého nahlásenia skonzumovaného tovaru z minibaru pri odubytovaní, bude klientovi zaslaná faktúra vo výške sumy skonzumovaných, alebo nenahlásených položiek.

13. V izbe ani v ostatných priestoroch hotela nesmie hosť bez súhlasu zodpovedného pracovníka, alebo manažéra hotela premiestňovať zariadenie, robiť úpravy, vykonávať akékoľvek zásahy do elektrickej siete a inej inštalácie.

14. V priestoroch hotela a najmä v izbách nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče, s výnimkou spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu.

15. Fajčenie je dovolené len vo vyhradených priestoroch hotela – fajčiareň v priestoroch vinárne a na balkóne izieb Štandard orientovaných na les. V prípade porušenia tohto zákazu má hotel právo uložiť hosťovi pokutu vo výške 150 € za každé zistené porušenie.

16. Hosť si je vedomý, že v prípade potreby vstupuje do jeho izby hotelový zamestnanec /chyžná pre potreby vyčistenia jeho izby, údržbár v prípade porúch na izbe a manažér pre potreby kontroly izby. Ak tomu chce hosť zabrániť, vyvesí z vonkajšej strany svojich dverí kartičku „NERUŠIŤ“. To neplatí, ak je vstup nevyhnutný v prípade, že to vyžaduje naliehavosť riešenia situácie /napr. hrozba havárie, porušovanie podmienok ubytovania, najmä ak sú tým rušení ostatní hostia a podobne.

17. Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené ponechať v izbe, ani v ostatných priestoroch hotela, deti do 10 rokov bez dozoru dospelého.

18. Pre prijímanie návštev ubytovaných hostí sú k dispozícii spoločenské priestory hotela. V izbe, kde je hosť ubytovaný, môže prijímať návštevy len so súhlasom zodpovedného pracovníka hotela.

19. Pred odchodom z izby hotela je ubytovaná osoba povinná uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť svetlá v izbe a priľahlých priestorov izby, vypnúť elektrické spotrebiče, uzavrieť okná a balkónové dvere a zavrieť vchodové dvere do izby. Kartu uzamykania odovzdať na recepcii, ak nebolo dohodnuté inak. Čipová karta od izby je majetkom hotela. Pri jej strate alebo poškodení si hotel účtuje poplatok 10 €.

20. Hotel zodpovedá za vnesené veci, ako aj za škodu spôsobenú na uložených veciach len vtedy, ak boli uložené na mieste vyhradenom na tento účel, inak len v obmedzenej miere. Právo na náhradu škody zaniká ak sa neuplatní do 15. dňa po dni, keď sa hosť o škode dozvedel, najneskôr odo dňa odchodu z hotela.

21. Pri ochorení alebo zranení klienta ubytovacie zariadenie nahlási požiadavku poskytnutia lekárskej pomoci, prípadne prevozu do nemocnice príslušnému zdravotnému zariadeniu.

22. Psov a iné zvieratá v hoteli neubytovávame. Výnimkou je ubytovanie v apartmánových domčekoch. Výnimky sú povolené len so súhlasom zodpovedného pracovníka.

23. Vstup do hotelového wellness je povolený len osobám starším ako 13 rokov vrátane. Vstup do saunového sveta je povolený len bez plaviek.

24. Vstup do reštaurácie a na reštauračnú terasu je zakázaný bez vrchnej časti odevu a v plavkách.

25. V spoločných priestoroch hotela a na odbytových strediskách hotela nie je povolené konzumovať vlastné nápoje a pokrmy s výnimkou detskej stravy.

26. Hosť je povinný dodržať ustanovenie tohto ubytovacieho poriadku. V prípade jeho porušenia alebo v prípade porušovania dobrých mravov, má hotel právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí ubytovacej služby pred uplynutím dohodnutého času.

27. Sťažnosti, reklamácie, požiadavky a návrhy na zlepšenie činnosti ubytovacieho zariadenia prijíma zodpovedný pracovník recepcie ako aj vedenie hotela. Reklamačný poriadok je k dispozícii na recepcii hotela.

28. Hotelové parkovisko je monitorované ale nie strážené. Hotel nezodpovedá za odcudzenie, prípadne za spôsobenú škodu na motorových vozidlách.

29. V ubytovacom zariadení je na viditeľnom a prístupnom mieste vyvesený požiarny poriadok, evakuačný plán a označenie smeru evakuácie z hotela. Hostia sú povinní počas svojho pobytu riadiť sa týmito inštrukciami.

30. Klient súhlasí, aby hotel v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov spracoval jeho údaje. Poskytnuté osobné údaje klienta môže hotel spracovávať výlučne v súvislosti s poskytovaním ubytovacích a ďalších služieb.