Všeobecné pravidlá súťaže

I. Úvodné ustanovenia, miesto a čas konania súťaže

 1. Tento dokument obsahuje pravidlá marketingovej akcie nazvanej (ďalej len "Súťaž"). Organizátorom súťaže je spoločnosť STRUO, s.r.o., so sídlom 900 Kvakovce, 094 02 Kvakovce, IČO: 44 693 222, DIČ: 202283331, zapísaná v OR okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 37544/P, (ďalej len "Organizátor").
 2. Súťaž prebieha na území celej Slovenskej republiky (ďalej len "Miesto konania akcie").

II. Účasť v Súťaži

 1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky (ďalej len "užívateľ"), ktorá sa zapojí do Facebook súťaže a splní ďalej uvedené podmienky súťaže.

III. Podmienky účasti v súťaži

 1. Do súťaže sa môžete zapojiť na základe splnenia všetkých nasledujúcich podmienok:
 • Zapojenie do súťaže na základe splnenia úloh uvedených v uverejnenom súťažnom príspevku
 • Má profil na Facebook.com a doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky.
 • Každý užívateľ sa môže do súťaže zapojiť iba raz.

2. Každý užívateľ, ktorý splní všetky podmienky uvedené v ods. III. tohto článku, má nárok len na jeden darček.

 

IV. Priebeh súťaže a darčeky

 1. Súťaž trvá dobu stanovenú v príspevku.
 2. Súťažiaci musí splniť súťažné úlohy určené v príspevku.
 3. Darček/darčeky je/sú uvedený/uvedené v súťažnom príspevku.
 4. Výherca bude vybraný a zverejnený v komentári pod súťažnom príspevkom, a to najneskôr do 5 dní od ukončenia Akcie priamo v komentároch pod súťažným príspevkom.
 5. Výherca bude kontaktovaný prostredníctvom súkromnej správy cez Facebook a bude vyzvaný k osobnému vyzdvihnutiu, alebo k zaslaniu kontaktných údajov pre doručenie výhry. Ak do troch dní neodpovie, bude vybraný náhradný výherca.
 6. Po ukončení termínu konania, súťaž končí. V priebehu konania súťaže si Organizátor vyhradzuje právo na zmenu množstva a druhu darčekov.
 7. Výhra bude zaslaná na doručovaciu adresu výhercu do 30 dní od ukončenia súťaže. Organizátor doručuje darčeky na adresu, ktorú účastník zaslal prostredníctvom Facebook správ. Organizátor neručí za nedoručenie, stratu alebo poškodenie darčeka počas poštovej prepravy.
 8. Účastníkom nevzniká právo darčeky reklamovať.

 

V. Vylúčenie zo súťaže

 1. Z účasti v súťaži sú vylúčené osoby, ktoré nedodržia pravidlá súťaže, alebo akýmkoľvek spôsobom nevyhovejú pravidlám súťaže.
 2. Súťaž sa nevzťahuje na zamestnancov firmy STRUO, s.r.o.
 3. Organizátor súťaže je oprávnený s konečnou platnosťou vylúčiť takého účastníka, u ktorého bude mať podozrenie, že takýto účastník dosiahol svojej účasti v súťaži podvodným konaním alebo konaním, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi a je spôsobilé ovplyvniť výsledky súťaže. Toto rozhodnutie organizátora je konečné, bez možnosti odvolania.

VI. Ochrana osobných údajov

 1. Účasťou v súťaži vyjadruje účastník súhlas s Pravidlami súťaže, zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Správcom osobných údajov je spoločnosť Facebook a organizátor sa zaväzuje spracovávať osobné údaje výhradne u výhercov súťaže.
 2. Výhercovia súťaže udeľujú Organizátorovi osobné údaje, a to meno, priezvisko, adresa (ďalej len "údaje"), a to výhradne pre účely zaslania výhier tejto Akcie. Po skončení akcie a odoslaní výhry sú poskytnuté údaje evidované iba v histórii komunikácie spoločnosti Facebook.

VII. Záverečné ustanovenia

 1. Organizátor touto súťažou nepreberá voči účastníkom žiadne iné záväzky a účastníci súťaže nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Organizátora, ako uvedené v týchto pravidlách.
 2. Organizátor si vyhradzuje právo súťaž skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej pravidlá, a to aj bez udania dôvodu. V prípade zmeny podmienok a pravidiel bude Organizátor informovať účastníkov súťaže oznámením na svojom facebook profile.
 3. Vyobrazenie darčekov na komunikačných materiáloch súťaže (FB príspevok, web a pod.) je len ilustratívny a nemusia vždy zodpovedať skutočnej podobe darčekov.
 4. Organizátor je oprávnený kontrolovať splnenie všetkých podmienok pre účasť v súťaži, a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke so súťažou spojenou. Prípadné námietky a informácie o priebehu súťaže možno písomne zasielať na adresu prevádzky Organizátora: STRUO, s.r.o., emailom na adresu: marketing@zelenalaguna.sk
 5. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať
 6. Za výhru nemožno obdržať finančnú náhradu. Výhry nie je možné vymáhať právnou cestou.
 7. Súťaž nie je nijako sponzorovaná, administrovaná alebo spojená so spoločnosťou Facebook.