Všeobecné podmienky vernostného programu hotela Zelená Lagúna****

Princíp vernostného programu

Vernostný program prevádzkuje spoločnosť AGROTRADE ZELENÁ LAGÚNA s.r.o. . Vernostný program je určený zákazníkom hotela Zelená Lagúna****, nachádzajúcom sa na adrese 900, 094 02 Kvakovce.

Cieľom tohto vernostného programu je poskytovanie nadštandardných výhod pre stálych zákazníkov hotela Zelená Lagúna****. Zákazníci sa stávajú členmi tohto vernostného programu na základe slobodnej vôle, ktorú vyjadria registráciou do tohto vernostného programu.

Člen vernostného systému zbiera body na svoj osobný účet a za nazbierané body získava od hotela odmeny, napr. vyššiu zľavu, uplatňuje zakúpený kredit v zariadení hotela Zelená Lagúna**** na wellness a reštauračné služby, vstupy do wellness centra a bazénu.

Podmienky členstva a prihlásenie do vernostného systému

Členom vernostného systému sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov vrátane, spôsobilá na právne úkony, ktorá súhlasí s podmienkami členstva, potom, čo odovzdá riadne vyplnený a podpísaný registračný formulár alebo vyplní a odošle online registračný formulár na www.zelenalaguna.sk. Členstvo a získanie karty nie sú podmienené nákupom tovaru a služieb v zariadení hotela Zelená Lagúna**** . Každá osoba musí podať jeden registračný formulár pre každý typ karty vo vernostnom systéme. Vyplnením a podpísaním registračného formulára alebo odoslaním online registračného formulára na www.zelenalaguna.sk člen vernostného systému súhlasí s podmienkami členstva a vyhlasuje, že sa s nimi zoznámil.

Používanie karty

Po odovzdaní vyplnenej prihlášky dostane nový člen ihneď vernostnú kartu, ktorá má rovnaké využitie ako karta podľa textu nižšie a na ktoré sa vzťahujú rovnaké pravidlá ako na kartu. V prípade zaslania online prihlášky, bude vernostná karta zaslaná členovi na adresu uvedenú pri online registrácii. Darčeková a vstupová karta zostáva vlastníctvom spoločnosti AGROTRADE ZELENÁ LAGÚNA s.r.o., a slúži na čerpanie kreditu a vstupov v zariadení hotela Zelená Lagúna****. Residence karta je po zakúpení v zariadení hotela Zelená Lagúna**** vlastníctvom člena vernostného systému a slúži na využívanie zliav v zariadení hotela Zelená Lagúna**** a následný zber bodov, získava od hotela odmeny, napr. vyššiu zľavu . Kartu možno používať len na wellness a reštauračné služby. U zmluvných partnerov môžu na použitie karty a zbieranie bodov platiť iné podmienky, preto sa u nich treba o podmienkach informovať. Nazbierané body, zakúpený kredit a vstupy nie sú prevoditeľné. Karta je neprenosná na účely načítania bodov a využitia zľavy a na účely získania benefitov, pričom je platná len s platným dokladom totožnosti člena programu, na meno ktorého bola vydaná. V prípade straty karty môže člen vernostného systému požiadať o vydanie novej karty. Informácie o vydaní karty za stratenú kartu je možné získať na telefónnom čísle +421 915 930 345.

Člen vernostného programu nemá v prípade obmedzenia alebo celkového výpadku služieb hotela Zelená Lagúna**** ,z dôvodov , ktoré nezavinil Zelená Lagúna**** , právo na žiadnu náhradu.

Zbieranie bodov / Residence karta /

Aby bolo možné započítať body za využité služby v zariadení hotela Zelená Lagúna****, musí člen vernostného systému pri platení predložiť pri pokladnici Residence kartu. Body započítané prostredníctvom Residence karty vydanej k jednému účtu sa budú sčítavať na tomto účte. Minimálna suma nákupu, za ktorú budú pripísané body, je 1 €. Za každé minuté 1 € bude pripísaný 1€ . Hodnota 1€ je 1 bod. Spoločnosť AGROTRADE ZELENÁ LAGÚNA s.r.o. si vyhradzuje právo uvedené kurzy kedykoľvek zmeniť, pričom každá zmena bude platná dňom oznámenia na webových stránkach www.zelenalaguna.sk alebo na recepcii hotela.

V prípade, že po predložení Residence karty pri platení pri pokladni nebudú body pripísané, je zákazník oprávnený podať reklamáciu pri pokladni, ktorá mu body nepripísala do 1 hodiny od uskutočnenia nákupu. Na neskoršie podané reklamácie sa neprihliada. V prípade, že zákazník pri platení kartu nepredloží, body mu nemožno spätne pripísať. Na nepripísanie bodov sa v tomto prípade nevzťahuje reklamácia. Spoločnosť si ďalej vyhradzuje právo určiť, na ktoré služby sa započítanie bodov nevzťahuje. V prípade reklamácie a následného storna služby budú body získané za nákup automaticky odpočítané z osobného účtu člena.

Darčeková karta

Darčeková karta je vernostná – kreditná karta. Člen vernostného systému alebo držiteľ môže na tento druh karty vložiť kredit v hodnote min. 50 eur a následne používať kartu na ktorejkoľvek pokladni zariadenia hotela Zelená Lagúna**** pre využitie wellness a reštauračných služieb. Platnosť karty je 12 mesiacov od vloženia kreditu. V prípade reklamácie a následného storna služby bude kredit za nákup automaticky vrátený na kartu.

Vstupová karta / permanentka /

Vstupová karta je vernostná – vstupová karta. Člen vernostného systému alebo držiteľ si môže na tento druh karty zakúpiť cenovo výhodnejšie vstupy do wellness centra a bazénu. V prípade reklamácie a následného storna služby budú zakúpené vstupy automaticky vrátené na kartu.

Ukončenie a zánik členstva vo vernostnom systéme hotela Zelená Lagúna****

Člen vernostného systému môže svoje členstvo kedykoľvek zrušiť, a to mailom na adresu: vszl@zelenalaguna.sk. Spoločnosť AGROTRADE ZELENÁ LAGÚNA s.r.o. si vyhradzuje právo zrušiť členstvo vo vernostnom systéme hotela Zelená Lagúna****, ak nebola Residence karta použitá dlhšie ako 12 mesiacov. Tým nie je dotknutý nárok člena opakovane sa prihlásiť do vernostného systému. Zrušením a ukončením členstva vo vernostnom systéme sa zároveň zrušia všetky body, kredit a vstupy na vernostnej karte. Spoločnosť AGROTRADE ZELENÁ LAGÚNA s.r.o. je oprávnená zrušiť členstvo, ak člen poruší všeobecné podmienky členstva. Člen vernostného systému sa zaväzuje oznámiť zmenu osobných údajov bezodkladne, a to mailom na adresu: vszl@zelenalaguna.sk. Spoločnosť AGROTRADE ZELENÁ LAGÚNA s.r.o. je oprávnená kedykoľvek zmeniť podmienky členstva vo vernostnom systéme hotela Zelená Lagúna****. Nové podmienky platia dňom, keď sú zverejnené na recepcii v hoteli Zelená Lagúna****a na internetovej stránke www.zelenalaguna.sk. Spoločnosť AGROTRADE ZELENÁ LAGÚNA s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť vernostný program hotela Zelená Lagúna****

Tieto všeobecné podmienky členstva vo vernostnom programe sú platné a účinné od 24.06.2016.

Pravidlá ochrany osobných údajov

Členstvo vo vernostnom programe

Podpisom registračného formulára alebo zaškrtnutím príslušného políčka na stránke www.zelenalaguna.sk udeľujete spoločnosti AGROTRADE ZELENÁ LAGÚNA s.r.o. , so sídlom 900, 094 02 Kvakovce, v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov uvedených v tomto prihlasovacom formulári, ako aj údajov o svojich obchodných zvyklostiach počas celého trvania svojho členstva vo vernostnom programe hotela Zelená Lagúna****, a to na nasledujúci účel:

1. Členstvo vo vernostnom programe v súlade s jeho všeobecnými podmienkami členstva uvedenými v tomto registračnom formulári vrátane zaradenia do databázy členov vernostného programu.

 

Vernostný systém hotela Zelená Lagúna****

Iné marketingové aktivity


Podpisom registračného formulára alebo zaškrtnutím príslušného políčka na stránke www.zelenalaguna.sk udeľujete spoločnosti AGROTRADE ZELENÁ LAGÚNA s.r.o. v súlade s ustanovením § 11 zákona o ochrane osobných údajov súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov uvedených v tomto registračnom formulári, ako aj údajov o svojich nákupných zvyklostiach počas celého trvania svojho členstva vo vernostnom programe na nasledujúci účel:

1. Zasielanie ponúk a služieb poskytovaných spoločnosťou AGROTRADE ZELENÁ LAGÚNA s.r.o. a vykonávanie marketingových prieskumov, a to telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom SMS alebo MMS správ.

V zmysle zákona o ochrane osobných údajov máte právo na základe písomnej žiadosti namietať proti využívaniu a poskytovaniu svojich osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku.

Spoločné ustanovenia o ochrane osobných údajov

Spoločné ustanovenia o ochrane osobných údajov sa vzťahujú na osobné údaje spracúvane v informačnom systéme „KREDIT“.

Spoločnosť AGROTRADE ZELENÁ LAGÚNA s.r.o. týmto vyhlasuje, že osobné údaje uvedené v tomto prihlasovacom formulári použije len na vyššie uvedené účely. Vaše údaje budú poskytované tretím stranám a sprostredkovateľom v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, t. j. subjektom spolupracujúcim so spoločnosťou AGROTRADE ZELENÁ LAGÚNA s.r.o. na vernostnom programe, ktorými sú napríklad reklamné agentúry, zasielateľské spoločnosti, tlačiarenské spoločnosti a pod., pričom môže dôjsť k cezhraničnému prenosu vašich osobných údajov.

Poučenie:

1. Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné a spoločnosť AGROTRADE ZELENÁ LAGÚNA s.r.o. ako prevádzkovateľ nemá právny nárok na ich získavanie. Máte právo na informácie, odpis, opravu svojich osobných údajov vedených v informačnom systéme „KREDIT - Členstvo“, ako aj osobných údajov vedených v informačnom systéme „KREDIT“, a to v sídle hotela Zelená Lagúna****alebo mailom na adrese: vszl@zelenalguna.sk

2. Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom vaše práva sú upravené najmä v § 28 zákona o ochrane osobných údajov; napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať od spoločnosti AGROTRADE ZELENÁ LAGÚNA s.r.o. ako prevádzkovateľa napr. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, potvrdenie, či sú, alebo nie sú osobné údaje o vás spracúvané, opravu alebo likvidáciu vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania a pod.

3. Osobné údaje, ktoré poskytnete spoločnosti AGROTRADE ZELENÁ LAGÚNA s.r.o. prostredníctvom registračného formulára, musia byť pravdivé a v prípade ich zmeny ste povinní o ich zmene bezodkladne informovať spoločnosť AGROTRADE ZELENÁ LAGÚNA s.r.o.

4. V prípade neaktuálnosti vami poskytnutých osobných údajov, po splnení účelu, po podaní námietky alebo v prípade zrušenia členstva vo vernostnom systéme budú tieto osobné údaje zlikvidované.

5. Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať, a to na mailovej adrese: vszl@zelenalaguna.sk.