Všeobecné podmienky vernostného programu hotela Zelená Lagúna****

I. Vernostný program hotela Zelená Lagúna****

Tento vernostný program je poskytovaný spoločnosťou STRUO, s.r.o., Kvakovce  900, 09402,IČO: 44 693 222, ktorá prevádzkuje hotel  Zelená Lagúna****/ďalej aj  hotel/, nachádzajúcom sa na adrese 900, 094 02 Kvakovce a tento vernostný program je vytvorený pre  zákazníkov tohto hotela.

 

Cieľom tohto vernostného programu  je poskytovanie nadštandardných výhod pre stálych zákazníkov hotela  Zelená Lagúna****. Členstvo v tomto  vernostnom programe umožňuje  zákazníkovi, ktorý je jeho členom  na základe slobodnej vôle, zbierať body na svoj osobný účet a za nazbierané body získať od hotela odmeny, napr. vyššiu  zľavu, uplatniť zakúpený kredit v zariadení hotela Zelená Lagúna**** na wellness a reštauračné služby, vstupy do wellness centra a bazénu.

 

II. Vznik členstva vo vernostnom programe

Členom  vernostného programu  sa môže stať každá osoba, ktorá spĺňa tieto podmienky:

a) je fyzickou osobou staršou ako 18 rokov s trvalým alebo povoleným pobytom na území SR;

b) požiada o registráciu do  vernostného programu na recepcii hotela , riadne vyplní a čitateľne podpíše prihlášku do vernostného programu alebo vyplní a odošle online registračný formulár na www.zelenalaguna.sk.

Členstvo a získanie karty nie je podmienené nákupom tovaru a služieb v zariadení hotela Zelená Lagúna**** .

Každá osoba môže podať jednu prihlášku alebo registračný formulár pre každý typ karty vo vernostnom programe.

Vyplnením a podpísaním prihlášky alebo odoslaním online registračného formulára na www.zelenalaguna.sk , zákazník  súhlasí s podmienkami členstva vo vernostnom programe a vyhlasuje, že sa s nimi zoznámil.

Spoločnosť STRUO, s.r.o. si vyhradzuje právo neakceptovať prihlášky  alebo formuláre so zjavne nesprávnymi alebo nekompletnými údajmi.

 

III. Karta vernostného programu

1. Vydanie  karty vernostného programu

Karta vernostného programu je vydávaná členovi vernostného programu  na jeho identifikáciu pri uplatňovaní výhod vernostného programu. Po odovzdaní vyplnenej prihlášky na recepcii, dostane  nový člen ihneď vernostnú kartu, a v prípade zaslania online prihlášky, bude vernostná karta zaslaná novému členovi na adresu uvedenú pri online registrácii. Karta je neprenosná a výhody členstva môžu byť uplatnené len pri jej predložení.

 V rámci vernostného programu  sa vydávajú 3 typy kariet : darčeková karta, Residence karta a vstupová karta. Obdržaním karty získa zákazník právo využívať výhody vyplývajúce z členstva  vo vernostnom programe.

 

2. Strata, odcudzenie, poškodenie karty  vernostného programu

a) Stratu alebo odcudzenie  karty vernostného programu  je člen  vernostného programu povinný nahlásiť  na recepcii hotela osobne alebo emailom na .........., ktorá zabezpečí jej bezodkladné zablokovanie. Ak má člen  vernostného programu záujem o vydanie novej karty,  bude mu za poplatok 5 €  vydaná nová karta. Na novovydanú kartu bude členovi  vernostného programu pripísaný počet bodov rovnajúci sa zostatku bodov stratenej alebo odcudzenej karty 24 hodín po okamihu obdržania oznámenia o strate alebo odcudzení pôvodnej karty. Informácie o vydaní novej karty je možné získať na telefónnom čísle +421 915 930 345 .

b) Poškodenie karty je člen  povinný oznámiť na recepcii hotela osobne alebo emailom na .......... a doručiť  poškodenú kartu spoločnosti STRUO, s.r.o. Ak má člen  vernostného programu záujem o vydanie novej karty,  bude mu za poplatok 5 €  vydaná nová karta. Na novovydanú kartu bude členovi  vernostného programu pripísaný počet bodov rovnajúci sa zostatku bodov stratenej alebo odcudzenej karty 24 hodín po okamihu obdržania oznámenia o strate alebo odcudzení pôvodnej karty . Informácie o vydaní novej karty je možné získať na telefónnom čísle +421 915 930 345 .

 

3.Používanie karty

Residence karta

Residence karta je vlastníctvom člena vernostného programu  a slúži na využívanie zliav v  hoteli Zelená Lagúna**** a na následný zber bodov, získavanie  odmien od hotela, napr. vyššiu  zľavu . Kartu možno používať len na wellness a reštauračné služby.

Aby bolo možné započítať body za využité služby v  hoteli Zelená Lagúna****, musí člen vernostného programu pri platení predložiť pri pokladnici Residence kartu. Body započítané prostredníctvom Residence karty vydanej k jednému účtu sa budú sčítavať na tomto účte. Minimálna suma nákupu, za ktorú budú pripísané body, je 1 €. Za každé minuté 1 € bude pripísaný 1€  . Hodnota 1€  je 1 bod. Spoločnosť STRUO, s.r.o., si vyhradzuje právo uvedené kurzy kedykoľvek zmeniť, pričom každá zmena bude platná dňom oznámenia na webových stránkach www.zelenalaguna.sk alebo na recepcii hotela .

V prípade, že po predložení Residence karty pri platení pri pokladni nebudú body pripísané, je zákazník oprávnený podať reklamáciu pri pokladni, ktorá mu body nepripísala do 1 hodiny od uskutočnenia nákupu. Na neskoršie podané reklamácie sa neprihliada. V prípade, že zákazník pri platení kartu nepredloží, body mu nemožno spätne pripísať. Na nepripísanie bodov sa v tomto prípade nevzťahuje reklamácia. Spoločnosť si ďalej vyhradzuje právo určiť, na ktoré služby sa započítanie bodov nevzťahuje. V prípade reklamácie a následného storna služby budú body získané za nákup automaticky odpočítané z osobného účtu člena.

Darčeková karta

Darčeková karta zostáva vlastníctvom spoločnosti STRUO, s.r.o., Kvakovce  900, 09402 a slúži na čerpanie kreditu a vstupov v  hoteli Zelená Lagúna****.

Darčeková karta je vernostná – kreditná karta. Člen vernostného programu môže na tento druh karty vložiť kredit v hodnote min. 50 eur a následne používať kartu na ktorejkoľvek pokladni  hotela Zelená Lagúna**** pre využitie služieb vodného sveta, ubytovacích a stravovacích služieb. Platnosť karty je 12 mesiacov od prvého a každého ďalšieho vloženia kreditu. V prípade reklamácie a následného storna služby bude kredit za nákup automaticky vrátený na kartu.

 

Vstupová karta / permanentka /

Vstupová karta zostáva vlastníctvom spoločnosti STRUO, s.r.o., Kvakovce  900, 09402 a slúži na čerpanie kreditu a vstupov v  hoteli Zelená Lagúna****.

Vstupová karta je vernostná – vstupová karta. Člen vernostného programu si môže na tento druh karty zakúpiť cenovo výhodnejšie vstupy do wellness centra a bazénu hotela.  Platnosť karty je 12 mesiacov od prvého a každého ďalšieho  zakúpenia vstupov .V prípade reklamácie a následného storna vstupov , budú zakúpené vstupy automaticky vrátené na kartu.

 

 

IV. Zánik členstva vo vernostnom programe

Členstvo vo vernostnom programe zaniká:

1. doručením písomného oznámenia člena  vernostného programu  zaslaného spolu s  kartou na sídlo spoločnosti STRUO,s.r.o.. 

 2.zrušením členstva držiteľovi  Residence karty.  Spoločnosť STRUO, s.r.o.,  si vyhradzuje právo  držiteľovi Residence karty zrušiť členstvo vo vernostnom programe  hotela Zelená Lagúna****, ak nebola Residence karta použitá dlhšie ako 12 mesiacov, tým nie je dotknutý nárok  zákazníka opakovane sa prihlásiť do vernostného programu..

2. vylúčením člena vernostného programu zo strany spoločnosti  STRUO, s.r.o. v prípade zistenia porušovania Všeobecných obchodných podmienok  členstva. Spoločnosť  STRUO, s.r.o. je oprávnená v prípade zistenia porušovania Všeobecných obchodných podmienok  vernostného programu  zo strany člena, daného člena bez predchádzajúceho upozornenia vylúčiť z vernostného programu. O vylúčení obdrží zákazník na požiadanie písomné vyrozumenie, pričom v tomto prípade stráca všetky neuplatnené body a zanikajú mu všetky výhody vyplývajúce z členstva vo vernostnom programe a súčasne stráca nárok na vybavenie už uplatnených výhod vyplývajúcich z tohto členstva. Zákazník, ktorý bol vylúčený z vernostného programu, nemá nárok na nadobudnutie opätovného členstva.

3. smrťou člena klubu alebo jeho vyhlásením za zosnulého.

4.Zánikom členstva  pod bodom 1.2.3 tohto článku , vo vernostnom programe sa zároveň zrušia všetky body, kredit a vstupy na  karte vernostného programu. Zánikom členstva vo vernostnom programe  zákazník stráca právo využívať výhody vyplývajúce z členstva vo vernostnom programe a právo využiť neuplatnené body. V prípade opätovného nadobudnutia členstva vo vernostnom programe tento zákazník nemá nárok na žiadne výhody vyplývajúce z predchádzajúceho členstva.

 

V.  Rozsah spracúvaných osobných údajov, právny základ a doba spracúvania

Spoločnosť STRUO, s.r.o. spracúva na účely členstva vo vernostnom programe  nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, číslo  karty a história objednávok člena.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou STRUO,s.r.o. v systéme KREDIT je nevyhnutné na plnenie zmluvy o členstve vo vernostnom programe.

Osobné údaje budú spracúvané počas trvania členstva vo vernostnom programe a 3 roky  po jeho zániku .

Príjemcovia osobných údajov

Príjemcom osobných údajov môže byť externý účtovník , strážna služba, zamestnanci prevádzkovateľa. 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa neuskutočňuje.

Práva dotknutej osoby

Ak sa člen vernostného programu  ako dotknutá osoba domnieva, že je priamo dotknutý/á na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo inými príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov a (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti STRUO, s.r.o.:

a) písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,

b) elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu zodpovednej osoby ochranaou@zelenalaguna.sk .

VI.Všeobecné a záverečné ustanovenia

1. Členstvo vo vernostnom programe  a výhody s ním spojené nie sú právne vymáhateľné a prevoditeľné. Člen vernostného programu nemá v prípade obmedzenia alebo celkového výpadku služieb hotela Zelená Lagúna**** ,z dôvodov , ktoré nezavinil  hotel Zelená Lagúna**** ,  právo na žiadnu náhradu.

2. Spoločnosť STRUO, s.r.o.  si vyhradzuje právo z obchodných dôvodov alebo z dôvodov zapríčinených vyššou mocou zmeniť Všeobecné obchodné podmienky  vernostného programu, poskytované benefity a pravidlá ich získavania.

Zmenené  podmienky platia dňom, keď sú zverejnené na recepcii v hoteli Zelená Lagúna****a na internetovej stránke www.zelenalaguna.sk.

3. Napriek tomu, že vernostný program  má dlhodobý charakter, spoločnosť STRUO, s.r.o.  si vyhradzuje právo na jeho ukončenie. Termín ukončenia oznámi svojim zákazníkom v dostatočnom predstihu. Po tomto termíne nebudú vydávané žiadne karty , nebudú pripisované ani uplatňované žiadne body.

4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky vernostného programu nadobúdajú platnosť 01. 05. 2019.